ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Deklaracja dostępności
← Powrót do strony głównej

Deklaracja dostępności

Ikonka symbolizująca artykuł

Deklaracja dostępności (www.bip.gops.lipno.pl)

2021-02-01

Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.bip.gops.lipno.pl

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01 Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-01-15
Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: - niektóre treści mogą znajdować się w formie skanów, - niektóre załączniki mogą mieć nieprawidłową strukturę, - może występować brak list (nieuporządkowanych i uporządkowanych), - niektóre zdjęcia mogą być nieprawidłowo opisane.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Serwis nie jest wyposażony w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Elżbieta Gazda-Zielony, e – mail: gops@lipno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65 5271656 lub 603 944 380. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl )

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno Siedziba podmiotu mieści się w budynku parterowym, nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia nie są zabezpieczone bramkami. Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze Gminnego Domu Kultury obok wejścia do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Osoby niesłyszące mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się, w celu załatwienia sprawy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lipnie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza - przewodnika. Osoby uprawnione zobowiązane są zgłosić zamiar korzystania z usługi tłumacza języka migowego, ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed planowaną wizytą w ośrodku (z wyłączeniem sytuacji nagłych), kontaktując się z ośrodkiem podając datę oraz godzinę wizyty w ośrodku oraz sposób przekazania informacji zwrotnej. Po otrzymaniu zgłoszenia ośrodek zapewni pomoc tłumacza języka migowego w terminie wyznaczonym przez osobę uprawnioną. W przypadku braku możliwości realizacji świadczenia przekazana zostanie informacja o niemożliwości załatwienia sprawy w terminie wskazanym, z wyznaczeniem możliwego terminu realizacji świadczenia lub wskazaniem na inną formę jego realizacji. Usługa tłumacza języka migowego jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Osoba uprawniona ma także prawo do skorzystania, w celu załatwienia sprawy w ośrodku, z pomocy wybranej przez siebie osoby, w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu sprawy (wybrana osoba powinna mieć ukończone 16 lat).

Aplikacje mobilne
Brak aplikacji mobilnych.

Otwórz deklarację dostępności strony www.bip.gops.lipno.pl

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-02-01
Dane wprowadził(a): Administrator systemu
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu
Licznik odwiedzin: 1621

 1. 2021-03-01 (12:18:53)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.gops.lipno.pl)
  Redaktor: Administrator systemu
 2. 2021-03-01 (12:18:59)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Deklaracja dostępności (www.bip.gops.lipno.pl)
  Redaktor: Administrator systemu
Ikonka symbolizująca artykuł

Raport o stanie dostępności

2021-03-29

Załączniki:

 1. Raport o stanie dostępności (plik pdf 106KB)
 2. Raport o stanie dostępności (plik docx 23KB)
Metryka publikacji

Data opublikowania: 2021-03-29
Dane wprowadził(a): Elżbieta Gazda-Zielony
Odpowiedzialna/y za treść: Elżbieta Gazda-Zielony
Licznik odwiedzin: 1562

 1. 2021-03-29 (13:12:37)
  Opis zdarzenia: Zapis w bazie nowego artykułu: Raport o stanie dostępności
  Redaktor: Elżbieta Gazda-Zielony
 2. 2021-03-29 (13:16:53)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Raport o stanie dostępności
  Redaktor: Elżbieta Gazda-Zielony
 3. 2021-03-29 (13:17:43)
  Opis zdarzenia: Dodanie załącznika: Raport o stanie dostępności
  Redaktor: Elżbieta Gazda-Zielony
 4. 2021-03-29 (13:18:02)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: Raport o stanie dostępności
  Redaktor: Elżbieta Gazda-Zielony

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip