ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
← Powrót do strony głównej

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

Ikonka symbolizująca artykuł

17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne ⇱

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje:

1) matce albo ojcu,

2) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 oraz z 2022 r. poz. 2140) ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkom,

3) opiekunowi faktycznemu dziecka,

4) rodzinie zastępczej, osobie prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektorowi placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorowi regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej albo dyrektorowi interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego

- jeżeli sprawują opiekę nad osobą w wieku do ukończenia 18. roku życia legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 2988,00 zł miesięcznie.

Kwotę świadczenia pielęgnacyjnego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

1) osoba sprawująca opiekę ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

2) osoba wymagająca opieki została umieszczona lub przebywa w domu pomocy społecznej, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym, placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w przepisach o pomocy społecznej, zakładzie karnym, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym albo schronisku dla nieletnich;

3) osoba wymagająca opieki jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

4) na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej;

5) na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do świadczenia pielęgnacyjnego.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2024-01-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: Administrator systemu
Licznik odwiedzin: 10847

 1. 2012-07-02 (14:38:36)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 18. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-02 (14:38:40)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 18. Informacja oświadczeniach nienależnie pobranych
  Redaktor: admin10
 3. 2013-01-06 (17:54:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 4. 2013-04-03 (12:40:54)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 5. 2013-06-30 (13:39:07)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 6. 2013-10-16 (12:38:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 7. 2014-01-01 (16:59:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 8. 2014-01-08 (21:35:49)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 9. 2014-03-20 (09:22:29)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 10. 2014-05-07 (14:01:33)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 11. 2014-05-27 (10:09:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 12. 2014-06-03 (10:21:28)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 13. 2014-12-31 (13:58:43)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 14. 2015-10-30 (18:33:47)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 15. 2015-10-30 (18:33:50)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 16. 2015-10-30 (18:35:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 17. 2015-10-30 (18:35:03)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 18. 2016-01-02 (16:53:59)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 19. 2016-01-03 (10:04:58)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 20. 2016-04-30 (11:37:03)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 21. 2017-01-03 (13:34:55)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 22. 2017-01-24 (11:02:28)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 23. 2017-08-01 (19:46:25)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 24. 2018-01-01 (12:59:32)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 25. 2018-01-01 (12:59:40)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 26. 2019-01-01 (16:51:47)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 27. 2020-01-01 (14:43:20)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 28. 2020-01-01 (14:43:25)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: admin10
 29. 2021-01-01 (14:02:48)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 30. 2021-01-01 (14:03:32)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 31. 2021-01-01 (14:03:51)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 32. 2021-01-01 (14:03:56)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 33. 2022-01-01 (17:08:31)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 34. 2022-01-01 (17:08:56)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 35. 2022-01-01 (17:09:00)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 36. 2023-01-01 (14:50:21)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 37. 2023-01-01 (14:51:26)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 38. 2023-01-01 (14:51:28)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 39. 2024-01-01 (12:30:57)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 18. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 40. 2024-01-01 (12:32:19)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu
 41. 2024-01-01 (12:32:24)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 17. ŚWIADCZENIA OPIEKUŃCZE - świadczenie pielęgnacyjne
  Redaktor: Administrator systemu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip