ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Karta Dużej Rodziny
← Powrót do strony głównej

Zakres działania, udzielane świadczenia ❯ Karta Dużej Rodziny

Ikonka symbolizująca artykuł

1. Czym jest Karta Dużej Rodziny? ⇱

Karta Dużej Rodziny uprawnia do korzystania ze zniżek, m.in. w ramach ofert handlowych, kulturalnych, rekreacyjnych i transportowych na terenie całego kraju. Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny wg zasad określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny.

Karta jest przyznawana bezpłatnie.
Opłata dotyczy tylko:
- wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny, która wynosi 13,00 zł,
- natomiast wysokość opłaty za domówienie tradycyjnej formy Karty, gdy wnioskodawca posiada już Kartę elektroniczną, wynosi 10,00 zł.

Prawo do posiadania Karty przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci bez względu na ich wiek.

Członkami rodziny wielodzietnej są:
1) rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
2) małżonek rodzica;
3) dziecko - przez które rozumie się także dziecko, nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą, oraz osobę przebywającą w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Prawo do posiadania Karty przysługuje dziecku, jeżeli w dniu składania wniosku o przyznanie Karty co najmniej troje dzieci w rodzinie wielodzietnej spełnia wymagania - tj. prawo do posiadania Karty przysługuje odpowiednio dziecku:
1) w wieku do ukończenia 18 roku życia;
2) w wieku do ukończenia 25 roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w:
a) szkole - do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
b) szkole wyższej - do dnia 30 września roku
- w którym jest planowane ukończenie nauki zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce),
3) bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu sąd ograniczył władzę rodzicielską przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej, chyba że sąd nie pozbawił go władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci. Prawo do posiadania Karty nie przysługuje rodzicowi zastępczemu lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka, w przypadku gdy sąd orzekł o odebraniu im dzieci z uwagi na niewłaściwe sprawowanie pieczy zastępczej.

Karta jest przyznawana:
1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
2) dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
3) dziecku powyżej 18 roku życia - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce), nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18 roku życia - na okres ważności orzeczenia;
5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
6) osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub, w przypadku szkoły wyższej, do dnia 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z oświadczeniem, (oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce) nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

_________________________
Art. 37. ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzące go rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) (uchylona),
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2022-03-01
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 6698

 1. 2014-11-28 (13:57:41)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 2. 2014-11-28 (13:57:46)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 3. 2014-11-28 (14:07:50)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 4. 2014-12-06 (14:29:36)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 5. 2015-01-01 (21:37:57)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 6. 2015-01-02 (13:33:43)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 7. 2017-07-05 (18:25:19)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 8. 2017-07-05 (18:25:24)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 9. 2017-08-09 (09:47:29)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 10. 2017-08-09 (09:47:35)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 11. 2019-01-02 (17:29:59)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 12. 2019-01-02 (17:30:16)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: admin10
 13. 2021-03-09 (11:46:12)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: Administrator systemu
 14. 2021-06-13 (20:50:25)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: Administrator systemu
 15. 2022-03-15 (13:06:15)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: Administrator systemu
 16. 2022-03-15 (13:06:37)
  Opis zdarzenia: Zaprzestanie publikacji artykułu: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: Administrator systemu
 17. 2022-03-15 (13:06:48)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: Administrator systemu
 18. 2022-03-15 (13:06:52)
  Opis zdarzenia: Opublikowanie artykułu: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: Administrator systemu
 19. 2023-04-03 (12:48:27)
  Opis zdarzenia: Modyfikacja artykułu: 1. Czym jest Karta Dużej Rodziny?
  Redaktor: Administrator systemu

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip