ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty ❯ Pomoc społeczna
← Powrót do strony głównej

Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty ❯ Pomoc społeczna

Ikonka symbolizująca artykuł

Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna

Wybrane druki, o których mowa poniżej można pobrać z menu: [Druki] >> [Pomoc społeczna]

Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje na podstawie złożonego wniosku. Po złożeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna w ustawowym terminie.

Załącznikami do wniosku są lub mogą być następujące dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej:

1) dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

2) skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka,

3) dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej (w przypadku cudzoziemców),

4) decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,

5) orzeczenia komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenia lekarza orzecznika o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenia komisji lekarskiej,

6) orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,

7) zaświadczenie albo oświadczenie o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku), zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

8) zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości wynagrodzenia (za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku) uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe,

9) zaświadczenia albo oświadczenia o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych,

10) dowodu otrzymania renty, emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, emerytury pomostowej, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, uposażenia w stanie spoczynku, renty strukturalnej oraz renty socjalnej,

11) zaświadczenia urzędu gminy albo oświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych,

12) zaświadczenia albo oświadczenia o kontynuowaniu nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub szkole wyższej,

13) decyzji starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, świadczenia szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo oświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy,

14) decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego,

15) zaświadczenia albo oświadczenia o zobowiązaniu do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

16) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne rolników,

17) dowodu opłacenia składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

18) zaświadczenia albo oświadczenia o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą,

19) zaświadczenia, o których mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy o pomocy społecznej, t.j.:
a) o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego, zawierającego informację o wysokości:
-) przychodu;
-) kosztów uzyskania przychodu;
-) różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania;
-) dochodów z innych źródeł niż pozarolnicza działalność gospodarcza w przypadkach, o których mowa w art. ust. 6 ustawy o pomocy społecznej (t.j. W sytuacji gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem);
-) odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne;
-) należnego podatku;
-) odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej.
b) o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne ustala się na podstawie zaświadczenia wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania oraz na podstawie dowodu opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

20) zaświadczenia albo oświadczenia o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej *).

21) decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne,

22) oświadczenia o stanie majątkowym (pracownik socjalny w trakcie przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego może domagać się od osoby lub rodziny ubiegającej się o pomoc złożenia oświadczenia o stanie majątkowym, odmowa złożenia oświadczenia jest podstawą wydania decyzji o odmowie przyznania świadczenia).

23) dokumenty potwierdzające wysokości uzyskanych dochodów z innych źródeł niż wyżej wymienione.

Uwaga! W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń, wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wyżej wymienione, Ośrodek może domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.


_____________
*)Art. 8 ust. 11. W przypadku uzyskania w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku lub w okresie pobierania świadczenia z pomocy społecznej dochodu jednorazowego przekraczającego pięciokrotnie kwoty:
1) kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, w przypadku osoby samotnie gospodarującej,
2) kryterium dochodowego rodziny, w przypadku osoby w rodzinie
- kwotę tego dochodu rozlicza się w równych częściach na 12 kolejnych miesięcy, poczynając od miesiąca, w którym dochód został wypłacony.
*)Art. 8 ust. 12. W przypadku uzyskania jednorazowo dochodu należnego za dany okres, kwotę tego dochodu uwzględnia się w dochodzie osoby lub rodziny przez okres, za który uzyskano ten dochód.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2016-01-06
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 79117

 1. 2012-07-11 (12:55:32)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-11 (12:56:57)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej
  Redaktor: admin10
 3. 2013-05-21 (13:51:44)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej
  Redaktor: admin10
 4. 2013-05-22 (11:47:52)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej
  Redaktor: admin10
 5. 2013-05-22 (13:32:44)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty do ubiegania się o świadczenia z pomocy społecznej
  Redaktor: admin10
 6. 2013-08-14 (22:15:07)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 7. 2013-10-16 (07:45:00)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 8. 2013-10-16 (07:48:20)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 9. 2013-10-16 (12:59:45)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 10. 2014-02-19 (18:03:44)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 11. 2015-03-13 (08:51:20)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 12. 2015-03-13 (08:51:56)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 13. 2015-03-13 (08:53:46)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 14. 2015-06-24 (10:50:34)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 15. 2015-06-24 (10:53:06)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 16. 2015-06-24 (11:30:50)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 17. 2015-06-24 (11:33:05)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 18. 2015-06-24 (11:34:14)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 19. 2015-06-24 (11:40:01)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 20. 2015-06-26 (07:45:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 21. 2016-01-06 (18:31:37)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10
 22. 2016-01-06 (18:31:42)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Pomoc społeczna
  Redaktor: admin10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip