ikona wczytywania strony

Biuletyn Informacji Publicznej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie (woj. wielkopolskie)

Link do Strony głównej: gov.pl/bip

Jesteś tutaj: Strona Główna ❯ Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty ❯ Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów
← Powrót do strony głównej

Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty ❯ Świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

Jak załatwić sprawę, wymagane dokumenty - wybierz
podmenu:
Ikonka symbolizująca artykuł

Wymagane dokumenty >> Świadczenia rodzinne

Wzór wniosku, oraz wybrane wzory zaświadczeń i oświadczeń, o których mowa poniżej, można pobrać z menu: [Druki] >> [Świadczenia rodzinne]

Przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego następuje na podstawie złożonego wniosku. Po złożeniu wniosku wydawana jest decyzja administracyjna w ustawowym terminie.


I. Załącznikami do wniosku są lub mogą być odpowiednio:

1) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły - w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia,

2) oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej - w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej,

3) dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny, w tym odpowiednio:

a) oświadczenia wnioskodawcy o dochodach członków rodziny innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.)
b) zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
c) zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
d) umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
e) umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
f) odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
g) przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
h) w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
- zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
- informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
i) dokument, w tym oświadczenie, określający datę utraty dochodu oraz wysokość i rodzaj utraconego dochodu,
j) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
k) dokument, w tym oświadczenie, określający datę uzyskania dochodu oraz wysokość i rodzaj dochodu uzyskanego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,

4) odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów,

5) karta pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz. 60 i 858), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,

6) karta pobytu i decyzja o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy,

7) odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

8) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany,

9) odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne,

10) odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,

11) odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

12) odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

13) orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

14) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego.


II. Ustalając prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, uwzględnia się, poza odpowiednimi dokumentami wskazanymi w punkcie I, również:

1) zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

2) zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.


III. Ustalając prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, uwzględnia się, poza odpowiednimi dokumentami wskazanymi w punkcie I, również odpowiednio:

1) oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania,

2) zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania,

3) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.


IV. Ustalając prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka, uwzględnia się, poza odpowiednimi dokumentami wskazanymi w punkcie I, również odpowiednio:

1) zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną - potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.
2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka.


V. Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, uwzględnia się, poza odpowiednimi dokumentami wskazanymi w punktach I.3, I.5, I.6 , również odpowiednio:

1) zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.


VI. Ustalając prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, uwzględnia się:

1) zaświadczenie lub oświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,

2) inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

Metryka publikacji

Data opublikowania: 2017-08-03
Dane wprowadził(a): admin10
Odpowiedzialna/y za treść: admin10
Licznik odwiedzin: 79050

 1. 2012-07-11 (12:30:12)
  Opis zdarzenia: zapis w bazie nowej publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 2. 2012-07-11 (12:31:04)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 3. 2012-07-15 (17:47:45)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 4. 2013-01-06 (20:08:53)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 5. 2013-08-14 (13:33:01)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 6. 2013-08-14 (13:46:01)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 7. 2013-08-14 (22:49:43)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 8. 2013-08-14 (22:50:24)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 9. 2013-10-16 (07:57:14)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 10. 2013-10-16 (08:03:40)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 11. 2013-10-16 (13:01:37)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 12. 2014-01-01 (16:16:24)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 13. 2015-06-24 (12:06:45)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 14. 2015-06-24 (12:07:26)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 15. 2015-06-24 (12:08:30)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 16. 2015-06-26 (07:26:14)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 17. 2016-01-03 (09:49:23)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 18. 2016-01-03 (09:58:15)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 19. 2016-01-03 (10:11:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 20. 2017-07-30 (21:04:49)
  Opis zdarzenia: zaprzestanie publikacji: 1. Wymagane dokumenty - zasiłki rodzinne
  Redaktor: admin10
 21. 2017-08-03 (09:00:18)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Świadczenia rodzinne
  Redaktor: admin10
 22. 2017-08-03 (09:00:23)
  Opis zdarzenia: opublikowanie: Wymagane dokumenty >> Świadczenia rodzinne
  Redaktor: admin10
 23. 2017-08-03 (09:02:51)
  Opis zdarzenia: modyfikacja publikacji: Wymagane dokumenty >> Świadczenia rodzinne
  Redaktor: admin10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7
64-111 Lipno
tel. (65)534-06-30

Polityka prywatnościDeklaracja dostępnościInstrukcja obsługiMapa serwisuStrona główna BIP Link do Strony głównej: gov.pl/bip